CHÍNH SÁCH SA8000 CỦA CÔNG TY
“Hướng tới sự thỏa mãn của khách hàng và sự phát triển bền vững của Công ty”
To File a Complaint Contact:
Email: [email protected]
Phone: +84 8 38990022, ext: 0
Với phương châm tôn trọng quyền tự do, đáp ứng, cải thiện môi trường làm việc và phúc lợi của người lao động ngày càng tốt hơn, Công ty TNHH Thái Sơn S.P cam kết:
1. Nỗ lực, tập trung các tiềm năng, nguồn lực để xây dựng và áp dụng Hệ thống Trách nhiệm xã hội phù hợp các tiêu chuẩn SA 8000 đồng thời tuân thủ hệ thống pháp luật Việt Nam cũng như những Công Ước Quốc Tế được Việt Nam phê chuẩn và các yêu cầu khác mà Công ty đã thỏa thuận, thừa nhận.
2. Thường xuyên cải tiến Hệ thống quản lý Trách nhiệm xã hội để ngày càng đáp ứng tốt hơn, toàn diện hơn các yêu cầu của tiêu chuẩn SA 8000
3. Toàn cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty, phải hiểu và thực hiện theo chính sách này
Hệ thống TNXH của công ty được giám sát bởi các bên liên quan như sau:
BVC (Bureau Veritas Certificate)

Lầu 4 Tòa nhà Etown, 364 Cộng Hòa P.13 Q.Tân Bình

ĐT: (08) 38122196

Tổ chức SAAS
http://www.saasaccreditation.org

Tổ chức SAI
http://www.sa-intl.org/
COMPANY'S POLICIES ABOUT SA8000
"Towards Customer's satisfactoriness and Company's firm development"
1. Strive, concentrate all potentialities and recourses on developing and implementing the Social Responsibility System which is compliant with SA 8000 standards, and concurrently conforming to Vietnam Legal system as well as the ratified International Conventions and other requirements agreed upon by the company.

2. Regularly improving the Social Responsibility System to better meet and be more comprehensive to SA8000 Requirements.

3. All employees of company need to understand and execute these policies.
The Social Responsibility System of Thai Son S.P Co., LTD is supervised by related parties as follows
BVC (Bureau Veritas Certificate)

4th Floor, Etown building, 364 Cong Hoa street, ward 13, Tan Binh district

Tel: (08) 38122196

SAAS Organization http://www.saasaccreditation.org

SAI Organization http://www.sa-intl.org/